Wspieramy rozwój innowacyjnie!
Wspieramy rozwój innowacyjnie!

Ze statutu Fundacji Wspierania Edukacji i Rozwoju Osobistego HELIOS

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Fundacja HELIOS stoi na stanowisku, że pełny rozwój człowieka i obywatela następuje poprzez uwzględnienie w jego życiu wszystkich aspektów oświaty oraz kultury rozumianych jako sposób na zapewnienie szeroko rozumianych potrzeb życiowych człowieka i rodziny.

W szczególności celami Fundacji są działania społecznie użyteczne zwane działalnością pożytku publicznego w zakresie:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; wspierania rodziny

     i systemu pieczy zastępczej

2)  ochrony i promocji zdrowia

3) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy

     i zagrożonych zwolnieniem z pracy

4)   działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

5)   nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

6) promocji edukacji z zastosowaniem nowoczesnych technologii i modeli nauczania

7)   wypoczynku dzieci i młodzieży

8)   organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży

9)   upowszechnianie rozwoju idei świetlic środowiskowych

10)  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

11) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

12)  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

13)   ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

14)   turystyki i krajoznawstwa

15)   ratownictwa i ochrony ludności

16)   pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych

       i wojen w kraju i za granicą

17)   upowszechniania i ochrony praw konsumentów

18)   promocji i organizacji wolontariatu

19)  pracy na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania

      i ochrony praw dziecka;

20)   przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

21)   wspierania organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających na rzecz pożytku publicznego

22)  działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny Poleć tę stronę Poleć tę stronę
W celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i poprawy funkcjonalności korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies. Copyright © 2012 Fundacja HELIOS

Zadzwoń

E-mail

Dojazd